Co może zrobić właściciel nieruchomości, przez którą ma przebiegać planowana przez przedsiębiorcę inwestycja w postaci np. budowy linii wysokiego napięcia, czy też jeżeli taka inwestycja znajduje się już na nieruchomości? Może nie wyrazić zgody na takie działania przedsiębiorcy. W takiej sytuacji musi liczyć się jednak z tym, że przedsiębiorca przesyłowy, który nie będzie w stanie przeprowadzić danej inwestycji z pominięciem tej nieruchomości może wystąpić na drogę sądową.

Rozwiązaniem które powinno satysfakcjonować obie strony - właściciela nieruchomości i przedsiębiorcę - jest zawarcie umowy o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu.

Instytucja służebności przesyłu jest w polskim prawie instytucją nową - pojawiła się dopiero w 2008 r. Pozwala na uregulowanie stanu prawnego zarówno już istniejących urządzeń przesyłowych, jak również takich, które przedsiębiorca dopiero ma zamiar wybudować na cudzym gruncie. Przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń.

Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić bądź w formie aktu notarialnego, bądź po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Umowa powinna określać treść służebności, to jest sposób jej wykonywania przez przedsiębiorcę, jak również powinna ujmować wynagrodzenie przysługujące właścicielowi obciążonej nieruchomości. Wynagrodzenie to zazwyczaj jest ustalane przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Dla przedsiębiorcy przesyłowego zawarcie umowy jest o tyle korzystne, że dzięki temu pozbawia właściciela ewentualnych przyszłych roszczeń np. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Kolejnym korzystnym dla przedsiębiorcy aspektem ustanowienia służebności przesyłu a jest określenie zakresu korzystania z urządzeń przesyłowych, to jest również warunków udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw czy konserwacji. Dzięki temu przedsiębiorca przesyłowy nie musi każdorazowo zwracać się do właściciela o prawo wejścia na teren jego nieruchomości gruntowej.

 

Reasumując - zarówno dla przedsiębiorący przesyłowego jak i właściciela nieruchomości korzystnym jest uregulowanie stanu prawnego swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości osób trzecich.

 

fb icon 325x325